Vel Muruga Vadivel Alaga


 • Genre: bhajan Deity: Muruga
 • Artists: Maragatham Mani
 • Music Details: Ragam-Shanmukha Priya | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-Pa
 • Original Script

  Vel Muruga Vel Muruga
  Vel Muruga Vadivel Al.aga
  Kandha Kadambha Vel Muruga
  Kadirgama Adhirgama Vel Muruga
  Soora Samhara Vel Muruga
  Subramanyane Vel Muruga
  Saravana Bhava Guha Vel Muruga
  Shanmukhanatha Vel Muruga |

  Photo of Gurudeva
  We have taken birth in a physical body to grow and evolve into our divine potential.
  —Gurudeva