Sivaya Parameshvaraya Sashi Sekaraya


 • Genre: bhajan Deity: Siva
 • Artists: Maragatham Mani
 • Music Details: Ragam-Shiva Ranjani | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-Da
 • Original Script

  Sivaaya Parameshvaraaya Sashi Sekharaaya Nama Om
  Bhavaaya Guna sambhavaaya Mrtyunjayaaya Nama Om
  Sivaaya Parameshvaraaya Sashi Sekharaaya Nama om
  Haraaya Thripuranthakaya Siva Thandavaaya Nama Om
  Sivaaya Sura pujitaaya Gana sevitaaya Nama Om
  Bhavaaya Sarvesvaraaya Ramesvaraaya Nama Om
  Shivaya Hari Pujitaaya Guna vanditaaya Nama Om
  Haraaya Vrshabhadvajaaya Bhaktha priyaaya Nama Om
  Shivaya Bhava bhanjanaaya Sivasankaraaya Nama Om
  haraya Kumbhesvaraaya Kapalisvaraaya Nama Om
  Siva Siva Siva Siva Sivaaya Nama Om
  Hara Hara Hara Hara haraaya Nama om