To attend worship at Kadavul Hindu Temple make a reservation here
FRONT GROUNDS ARE OPEN DAILY FROM 9AM to 12PM WITHOUT A RESERVATION

Prabho Ganapathe


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Original Script

  prabho-ganapathe_manu||Pallavi:
  Prabho Ganapathe Paripalayamam Satatam Tvam
  Charanam 1:
  Bhaktha Varnita Nija Vaibhava Moditha
  Bhavyada Girisha Vineetha
  Danta Khanda Vikanditha Dhananva
  Danta Shyantanubhaava
  Charanam 2:
  Vaasudeva vidhi deva ganarchita
  Vanchita suka phala daata
  Vaaranakhya tanu danuja vimardhana
  Vaamadeva sukha vardhana
  Charanam 3:
  Shankararya guru rachita padarhana
  Shankita nilaya vidarana
  Shankaraasya vara kamala divakara
  Shambara ripu kruthi dheekara
  Charanam 4:
  Adri raaja tanaya sukhadaatmaja
  Abja chooda gana raaja
  Krutha daithya gana gajamukha sundara
  Krishna theertha hrudmandira

  Photo of Gurudeva
  We have taken birth in a physical body to grow and evolve into our divine potential.
  —Gurudeva