Mythrim Bhajatha


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Siva
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: Ragam-Yamuna Kalyani, Kapi | Talam-Adi | Graha-G
 • Original Script

  Mythrim Bhajatha akhila hruthjaithri
  Atmava deva paranapi pashyatha
  Yuddham tyajatha sparthaam tyajatha
  Tyajatha paresya kramama kramanam
  Janani prithvi kama dukhasaste
  Janako devaha sakaladayalo
  Daamyatha dattha dayatvam janatha
  Shreyo bhooyath sakala janana (3

  Photo of Gurudeva
  Love says, "I'm sorry." Love says, "Thank you." Love is also generosity, because whomever you love you are generous toward. You have generosity; you give and you give and you give and you give.
  —Gurudeva