Gayiye Ganapathi


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Talam-Eka
 • Original Script

  Gaiye Ganapati Jagavandana
  Shankara Suvana Bhavani Nandana
  Siddhisadhana Gaja Vadana Vinayaka
  Kripa Sindhu Sundara Saba Layaka
  Modaka Priya Mudha Mangala Dhara
  Vidya Variki Buddhi Vidatha
  Mangala Tulasi Dasa Kara Jore
  Base Ram Siya Manas More|

  Photo of Gurudeva
  According to ayurveda, not eating too much is the greatest thing you can do for health if you want a long life, ease in meditation and a balanced, happy mind.
  —Gurudeva