Gajavathana gananatha


A simple bhajan for children to learn.

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Mohana Vilashiny Murugesu
 • Music Details: | Talam-adi | Sruti-G#
 • Original Script

  Gajavathana gananatha
  Gajavathana gananatha ah….ah
  Gowri hara thanaya sumalaya
  Gajavathana gananatha ah….ah
  Vithya thayaga gobi prathayaga
  Sithi vinayaga hey… subhathayaga
  Gajavathana gananatha ah….ah
  Gowri hara thanaya sumalaya
  Gajavathana gananatha ah….ah

  Photo of Gurudeva
  Conceit is a sure sign of insecurity; humility denotes awareness.
  —Gurudeva