Results for: bhakti-gitam, song

Naamam Solluvohm

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Sadashivan Maindane

  Sung by: Manu Kondapi

Vatapi Ganapathim

  Sung by: Manu Kondapi

Kailasavasa

  Sung by: Manu Kondapi

Mythrim Bhajatha

  Sung by: Manu Kondapi

Prabho Ganapathe

  Sung by: Manu Kondapi

Vinayaka Ninnu Vina

  Sung by: Manu Kondapi

Lingashtakam

  Sung by: Manu Kondapi

Gajavadana Beduve

  Sung by: Manu Kondapi