Results for: Ganesha, song

Yaane Mougha

  Sung by: Kulagan Mooneesamy

Om Om Om Gananadane

  Sung by: Premila Manick

Jaya Jaya Jaya Gananayaka

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Sundara Mukha Shree Gajanana

  Sung by: Padmaja Patel

Sadashivan Maindane

  Sung by: Manu Kondapi

Vatapi Ganapathim

  Sung by: Manu Kondapi

Prabho Ganapathe

  Sung by: Manu Kondapi

Vinayaka Ninnu Vina

  Sung by: Manu Kondapi

Gajavadana Beduve

  Sung by: Manu Kondapi