Parvati Putra Gajanana

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Sa
 • Transliteration


  Parvati putra gajaanana

  Modaga hasta gajavadana

  Sankara baala gajaanana

  Vigna vinaashaka gajavanana

  Photo of Gurudeva
  Even the intent to injure, even violence committed in a dream, is a violation of ahimsa.
  —Gurudeva