Parvati Putra Gajanana

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Sa
 • Transliteration


  Parvati putra gajaanana

  Modaga hasta gajavadana

  Sankara baala gajaanana

  Vigna vinaashaka gajavanana

  Photo of Gurudeva
  If you live completely each second, you will experience many days inside each twenty-four hours.
  —Gurudeva