Aum Sivaya Aum Karaya

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Siva
 • Artists: Sivan Batumalai
 • Music Details: | Talam-Aadhi | Graha-G1
 • Transliteration

  Aum shivaaya Aum kaaraaya Aum,
  Hari Aum shivaaya ,Aum kaaraaya Aum,

  Jaya shiva shiva shangkara, alaka niranjana,
  Shivey hara hara,bohinathan deyvane,

  Aum shivaaya Aum kaaraaya Aum,
  Hari Aum shivaaya ,Aum kaaraaya Aum,

  Mahadeva...sadhaa shivaa hara dheva,
  Ganggadharaa....gowri manoohara dheva,

  Hara hara hara haraaya,bhava bhava bhavaaya,
  Shiva shiva shivaayane, swaamiye,

  Hara hara mahaadheva,
  Shiva shiva sadhaa shivaa,
  Hara hara mahaadheva,
  Shiva shiva sadhaa shivaa,