Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
6 / 23

dsc_2506.jpg

 

07/09/15