Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
7 / 23

dsc_2508.jpg

 

07/09/15