Sadhana Guide: For Pilgrims to Kauai’s Hindu Monastery

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER ONE

The Concept of Sadhana

CHAPTER TWO

Pre-Trip Sadhanas

CHAPTER THREE

General Sadhanas

1. Ganga Sadhana

2. Vasana Daha Tantra Sadhana

3. Rudraksha Forest Sadhana

4. San Marga Walking Sadhana

5. Narmada Lingam Abhishekam Sadhana

6. Sri Dakshinamurti Sadhana

7. Writing Prayers Sadhana

8. Aum Japa Sadhana

9. Preparation for Meditation Sadhana

CHAPTER FOUR

Attending Pujas, Abhishekams and Homas

1. Prapatti Sadhana

2. Attending Kadavul Nataraja Abhishekam or Puja Sadhana

3. Svayambhu Lingam Darshana Sadhana

4. Ganesha Abhishekam/Puja Sadhana

5. Murugan Abhishekam/Puja Sadhana

6. Gurudeva Chitra Puja Sadhana

7. Yogaswami Aslesha Puja Sadhana

8. Attend Kadavul Homa Sadhana

CHAPTER FIVE

Iraivan Temple Sadhanas

1. The Iraivan New Self Image Sadhana

2. The Iraivan Panchabrahma Circumambulation Sadhana

3. The Panchabrahma Five Elements Sadhana

4. Iraivan Homa Sadhana

CHAPTER SIX

Six Helpful Exercises in Claiming Our Spiritual Identity

CHAPTER SEVEN

Twelve Shum Meditations

1. Inner Light Meditation

2. Eternal Now Meditation

3. State of Being Meditation

4. Shum Image Visualization Meditation

5. Simshūmbīsī» Kaīf» Meditation

6. Līūnasī Meditation

7. Nīkashūm Simshūmbīsī» Meditation

8. Shum Perspective Meditation

9. Aūm Simshūmbīsī» Meditation

10. Steps in Makaif Meditation

11. Parampara Nada Nadi Meditation

12. Inner Quiet Meditation Sadhana

CHAPTER EIGHT

Reflections On Spiritualizing Daily Life

CHAPTER NINE

Post-Trip Sadhanas

CHAPTER TEN

Reflections on Spiritualizing Daily Life