Sadhana Guide: For Pilgrims to Kauai’s Hindu Monastery

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER ONE§

The Concept of Sadhana§

CHAPTER TWO§

Pre-Trip Sadhanas§

CHAPTER THREE§

General Sadhanas§

1. Ganga Sadhana§

2. Vasana Daha Tantra Sadhana§

3. Rudraksha Forest Sadhana§

4. San Marga Walking Sadhana§

5. Narmada Lingam Abhishekam Sadhana§

6. Sri Dakshinamurti Sadhana§

7. Writing Prayers Sadhana§

8. Aum Japa Sadhana§

9. Preparation for Meditation Sadhana§

CHAPTER FOUR§

Attending Pujas, Abhishekams and Homas§

1. Prapatti Sadhana§

2. Attending Kadavul Nataraja Abhishekam or Puja Sadhana§

3. Svayambhu Lingam Darshana Sadhana§

4. Ganesha Abhishekam/Puja Sadhana§

5. Murugan Abhishekam/Puja Sadhana§

6. Gurudeva Chitra Puja Sadhana§

7. Yogaswami Aslesha Puja Sadhana§

8. Attend Kadavul Homa Sadhana§

CHAPTER FIVE §

Iraivan Temple Sadhanas§

1. The Iraivan New Self Image Sadhana§

2. The Iraivan Panchabrahma Circumambulation Sadhana§

3. The Panchabrahma Five Elements Sadhana§

4. Iraivan Homa Sadhana§

CHAPTER SIX§

Six Helpful Exercises in Claiming Our Spiritual Identity§

CHAPTER SEVEN§

Twelve Shum Meditations§

1. Inner Light Meditation§

2. Eternal Now Meditation§

3. State of Being Meditation§

4. Shum Image Visualization Meditation§

5. Simshūmbīsī» Kaīf» Meditation§

6. Līūnasī Meditation§

7. Nīkashūm Simshūmbīsī» Meditation§

8. Shum Perspective Meditation§

9. Aūm Simshūmbīsī» Meditation§

10. Steps in Makaif Meditation§

11. Parampara Nada Nadi Meditation§

12. Inner Quiet Meditation Sadhana§

CHAPTER EIGHT§

Reflections On Spiritualizing Daily Life§

CHAPTER NINE §

Post-Trip Sadhanas§

CHAPTER TEN§

Reflections on Spiritualizing Daily Life§