04Pillaiyarpatti.JPG
04pillaiyarpatti.jpg

A parade takes us to the homa mandapam.