Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
9 / 23

dsc_2512.jpg

One final arati

 

07/09/15