Sivaya Parameshvaraya Sashi Sekaraya


  • Genre: bhajan Deity: Siva
  • Artists: Maragatham Mani
  • Music Details: Ragam-Shiva Ranjani | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-Da