Vivaha Samskara

Vivaha samskara

Image of Satguru Sivaya Subramuniyaswami
Repeat "Aum Namah Sivaya." When life becomes difficult or strained, say to yourself "Siva Siva" or "Aum Sivaya" or "Namah Sivaya." Mentally put it all at His feet.
—Gurudeva