Pahi Pahi Gajaananaa

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: SSC Sishyas, Mauritius
  • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-C# | Graha-sa