Om Om Om Gam Gam Gam

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Premila Manick
 • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-G | Graha-Sa
 • Transliteration

  Aum aum aum gam gam gam

  Vakra tundane ekadantane

  Modaga hastane lambodharane

  Aum aum aum gam gam gam

  Santa vadanane manda hasitane

  Sthula roopane surpa karnane

  aum aum aum gam gam gam

  Siddhi dhutane buddhi dhaatane

  Aadhi pujane sachidaanandane

  Aum aum aum gam gam gam