Kalainirai Ganapati

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Pa
 • Transliteration

  Kalai nirai ganapati saranam saranam

  Gajamukha ganapati saranam saranam

  Mushikha vaahana saranam saranam

  Modaga hasta saranam saranam

  Saamara karna saranam saranam

  Vilambita sutra saranam saranam

  Vaamana roopa saranam saranam

  Maheshwara putra saranam saranam