Ganesha Saranam


  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-eka | Sruti-B | Graha-SA
  • Photo of  Gurudeva
    Compassion is the outgrowth of love. Love is the outgrowth of understanding. Understanding is the outgrowth of reason.
    —Gurudeva