Gananaatha Gananaatha

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-eka | Sruti-G | Graha-Sa to Pa
  • Transliteration

    Gananaatha gananaatha
    Iswara putra gananaatha

    vigna vinaayaka gananaatha
    Siddhi vinaayaka gananaatha
    Gananaatha gananaatha-----

    Parvati putra gananaatha
    Mukti pradaayaka gananaatha
    Gananaatha-----

    Mushika vahana gananaatha
    Modaga hasta gananaatha
    Gananaatha gananaatha